Hỗ trợ giáo viên làm điểm
Tinh diemTHCS.xls
Microsoft Excel Table [1.7 MB]
Download

Giáo viên gửi lại File điểm theo địa chỉ anhctc@yahoo.com

Trang này đang sơ sài

BẢNG ĐIỂM EXCEL 2013-2014 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG CÓ CÔNG THỨC TÍNH TỔNG ĐIỂM
Diem.rar
compressed file archive [126.2 KB]
Download

Trang này đang sơ sài

Bảng điểm EXEL kỳ II trường Quang Trung
Bang diem ky II 2014.rar
compressed file archive [77.8 KB]
Download